Záložka

-

Nakladatelství: Křesťanský život

E-shop: 3.8 Kč

Prodejna: 4 Kč

Záložky s biblickými verši a krásnými fotkamidruhy textů:

1. Kdo to je Král slávy ?
Hospodin zástupů, on je Král slávy! Žalm 24,10

2. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás vy malověrní ? Mat.6,30

3. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! žalm 8,10

4....nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého Pána. Mat 25,23

5. Bože, zachraň mě pro jméno své, v moci dvé buď mi obhájcem ! Bože slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Žalm 54,3-4

6. Má přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout.
Ex 33,14

7. Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. Žalm 62,2

8. Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání! Žalm 34,19

9. Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi mě svou pravicí, sklonil ses, abys mě povýšil!
Žalm 18,36

10. Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš! Sladší než med je to pro má ústa. Žalm 119,103

© 2015 Křesťanský život